Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców za pośrednictwem serwisu internetowego RODOpass.pl

Obowiązuje od 31 stycznia 2019

Za pośrednictwem strony internetowej www.RODOpass.pl Użytkownicy uzyskują dostęp do usług mających na celu ułatwienie dostosowania organizacji (przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, etc.) do wymagań przepisów ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej także: “RODO”. Serwis prowadzony jest przez Laboratorium EE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ,spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, przy al. 3 Maja 2/49 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 664777, REGON 147415997, NIP 5252593479, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 złotych (zwana dalej: „Laboratorium EE” lub „Usługodawcą”) adres poczty elektronicznej do korespondencji: kontakt@rodopass.pl. Za pośrednictwem Serwisu poza Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę, oferowane mogą być również Produkty Partnerów.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a ponadto ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Za pośrednictwem Serwisu oferowane mogą być także Produkty Partnerów, na warunkach wskazanych w odrębnych regulaminach, zamieszczonych w Serwisie.
 3. Niezależnie od świadczenia Usług, w Serwisie prezentowane mogą być treści o charakterze informacyjnym dotyczące w szczególności tematyki ochrony danych osobowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie są adresowane do konsumentów, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie są adresowane do przedsiębiorców świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego oferowane bezpośrednio dzieciom, które nie ukończyły 16 lat - w rozumieniu art. 8 ust. 1 RODO.

§ 2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument;
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej także: „Prawo telekomunikacyjne”);
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 4. Partner - przedsiębiorca inny niż Usługodawca, którego Produkty oferowane są za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym w Serwisie;
 5. Produkty - towary lub usługi oferowane przez Partnera za pośrednictwem Serwisu;
 6. Serwis - udostępniana pod adresem elektronicznym www.RODOpass.pl grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi oraz oferuje usługi Partnerów;
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 8. Usługodawca - Laboratorium EE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Warszawie, przy al. 3 Maja 2/49 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 664777, REGON 147415997, NIP 5252593479, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;
 9. Usługa lub Usługi - usługa lub odpowiednio usługi, wymienione w § 3 Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 10. Pakiety - zestawienia Usług lub Usług i Produktów Partnerów oferowane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu;
 11. Kupon - kupon w formie niematerialnej reprezentowany przez kod alfanumeryczny, wydany przez Usługodawcę do jednorazowego wykorzystania, który może zostać zrealizowany przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy. Kupon jest ważny przez okres każdorazowo wskazany na Kuponie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 1(jeden) miesiąc od daty wydania Kuponu przez Usługodawcę.
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 13. Umowa - umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 14. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

§ 3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę

Na podstawie Regulaminu świadczone są przez Usługodawcę, w szczególności następujące Usługi:

 1. Usługa test zgodności z RODO - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom dostęp do interaktywnego formularza internetowego z zestawem pytań podzielonych na moduły, mającego na celu wsparcie Użytkowników w określeniu stanu przygotowania organizacji do osiągnięcia zgodności z przepisami RODO (Usługa test zgodności z RODO dostępna jest w ramach jednej sesji, co oznacza, iż w przypadku zamknięcia przeglądarki internetowej koniecznym jest ponowne naciśnięcie linku aktywacyjnego, a następnie wprowadzenie i wpisanie kodu dostępu w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie);
 2. Usługa raport zgodności z RODO - w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi wygenerowanie raportu podsumowującego odpowiedzi z formularza testu zgodności z RODO;
 3. Usługa instrukcja zmian - w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi wygenerowanie instrukcji spersonalizowanej na podstawie udzielonych w formularzu testu zgodności z RODO odpowiedzi; mającej na celu wskazanie Użytkownikowi jakiego rodzaju czynności powinien podjąć, aby dostosować się do przepisów RODO;
 4. Usługi Pakiety tematyczne - w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi otrzymanie wzorów dokumentów wymaganych oraz rekomendowanych przepisami RODO w zakresie poszczególnych obszarów działania organizacji (spośród m.in. obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; ewidencja osób upoważnionych; etc.) oraz instrukcji zawierającej informacje i wskazówki wspomagające samodzielne uzupełnienie tych wzorów. Szczegółowe informacje na temat tego co wchodzi w skład poszczególnych Usług Pakiety tematyczne oraz ich ceny znajdują się w Serwisie.
 5. Usługi Pakiety branżowe - w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi otrzymanie wzorów dokumentów wymaganych oraz rekomendowanych przepisami RODO w zakresie poszczególnych obszarów działania organizacji, spersonalizowanych dla danej branży wraz z poradnikiem (sposród m.in. obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; ewidencja osób upoważnionych; etc.) oraz instrukcji zawierającej informacje i wskazówki wspomagające samodzielne uzupełnienie tych wzorów.
 6. Usługa Ankieta - „Nie wiem co wybrać” - w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi uzyskanie podpowiedzi co do tego jaki typ Produktu/Usługi oferowanego za pośrednictwem www.RODOpass.pl może być najlepiej dopasowany do rzeczywistych potrzeb Użytkownika. Ankieta obejmuje wyłącznie najbardziej typowe przypadki przetwarzania danych osobowych w związku z czym jej wyniki nie mogą stanowić wiążącej podstawy do oceny zakresu lub sposobu wdrożenia RODO w organizacji. Pytania zawarte w ankiecie oraz jej wyniki, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej.
 7. Usługa Komplet dokumentów na stronę www - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom dostęp do interaktywnego formularza internetowego z zestawem pytań, mającego na celu wsparcie Użytkowników w weryfikacji strony internetowej Użytkownika pod kątem zgodności z przepisami RODO, a następnie w oparciu o udzielone przez Użytkownika odpowiedzi, wygenerowanie zestawu klauzul, dokumentów i zgód niezbędnych do zapewnienia zgodności z RODO strony internetowej Użytkownika

§ 4

Ogólne warunki korzystania z Serwisu i świadczenia Usług

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu, z którym Użytkownika powinien zapoznać się przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do: korzystania z Serwisu i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu; podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług; niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie.
 4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy: a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego takiego jak komputer, tablet lub telefon z dostępem do sieci Internet; b. zainstalowanie przez Użytkownika w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 5. Do zawarcia Umowy i świadczenia na rzecz Użytkownika Usług konieczne jest spełnienie przez Użytkownika wymagań, o których mowa w ust. 4 oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).

§5

Bezpłatna wersja demonstracyjna

 1. Użytkownik ma możliwość przez 14 dni korzystać z wersji demonstracyjnej, na którą składają się wybrane przez Usługodawcę, elementy części z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. W celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej, Użytkownik powinien podać adres poczty elektronicznej oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie.
 3. Na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z linkiem aktywacyjnym i kodem dostępu.
 4. Korzystanie z wersji demonstracyjnej jest bezpłatne.

§6

Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługodawca oferuje za pośrednictwem Serwisu Usługi albo Usługi i Produkty Partnerów składające się na Pakiety.
 2. Pakiety oferowane mogą być także przez innych przedsiębiorców w związku ze sprzedawanymi przez nich produktami lub usługami.
 3. Pakiety są każdorazowo szczegółowo opisane w Serwisie wraz z podaniem opłaty netto za korzystanie z wchodzących w skład Pakietu Usług albo Usług i Produktów Partnerów.
 4. Jeżeli w odniesieniu do poszczególnych Pakietów, obowiązują odmienne warunki lub ograniczenia albo, gdy w skład Pakietu wchodzą Produkty Partnerów, Użytkownik ma możliwość każdorazowo zapoznać się z dodatkowym regulaminem, w szczególności regulaminem Partnera.
 5. Przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku, gdy w skład danego Pakietu wchodzą Produkty Partnerów, Użytkownik zawiera dodatkowo, za pośrednictwem Usługodawcy, umowę o świadczenie usług z Partnerem, na warunkach określonych przez Partnera w odrębnym regulaminie.
 7. Zamówienie wybranego przez Użytkownika Pakietu i dokonanie płatności oznacza złożenie przez Użytkownika zamówienia na usługę z obowiązkiem zapłaty kwoty netto wskazanej w Serwisie obok wybranego przez Użytkownika Pakietu.
 8. Płatności obsługiwane są przez Dotpay spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, posiadającą NIP: 6342661860 oraz Regon: 240770255, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 9. W celu zamówienia Pakietu, użytkownik powinien: a) dokonać wyboru Pakietu; b) wypełnić formularz zamówienia dostępny w Serwisie; c) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru; d) zapoznać się z regulaminem Partnera i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru - jeżeli w skład wybranego przez Użytkownika Pakietu wchodzą także Produkty Partnera; e) dokonać płatności, za pierwszy miesiąc, w systemie DotPay lub wprowadzić kod z Kuponu.
 10. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z linkiem aktywacyjnym i kodem dostępu oraz informacjami na temat wybranych przez Użytkownika Usług i ewentualnie Produktów Partnerów.
 11. Usługi oraz Produkty Partnerów, dostępne są dla Użytkownika po kliknięciu w link aktywacyjny zamieszczony w Wiadomości aktywacyjnej, a następnie wprowadzeniu przekazanego w tej wiadomości kodu dostępu w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie.
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a korzystanie z kodu dostępu możliwe jest w okresie trwania Umowy.
 13. Użytkownik otrzyma fakturę vat na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 14. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w dowolnym momencie i wypowiedzieć Umowę.
 15. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy, jest jednocześnie wypowiedzeniem umów, o których mowa w ust. 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 jest jednocześnie wypowiedzeniem Umowy.
 16. Usługodawca, nie zwraca płatności za okres, w którym Użytkownik nie korzystał z Serwisu, przed dniem rozwiązania Umowy.
 17. Użytkownik w celu rozwiązaniu Umowy powinien przesłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@rodopass.pl lub adres korespondencyjny, podany na pierwszej stronie Regulaminu, informację o rezygnacji z korzystania z Usług (oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy).

§ 7

Własność intelektualna

 1. Serwis oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego wyłącznie na potrzeby dostosowania do wymagań przepisów ochrony danych osobowych organizacji, w imieniu której zawarł Umowę z Usługodawcą.

§ 8

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. W przypadku Użytkowników, którzy wykupią za pośrednictwem Serwisu Pakiet, w skład którego wchodzą Produkty Partnerów, administratorem danych osobowych Użytkowników, jest także Partner wskazany w regulaminie Partnera.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie internetowym, a w sytuacji opisanej w ust. 2, dodatkowo także w regulaminie Partnera.

§ 9

Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu: a) potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego; b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego; c) z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: a) z przyczyn niezależnych od Usługodawcy; b) z winy nieumyślnej Usługodawcy; c) z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: a) za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Serwisu; b) za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i Usług, jak również za szkody jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego treści, w tym informacje ujawniające dane osobowe osób trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu internetowego po ówczesnym poinformowaniu Użytkowników, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

§ 10

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługami lub funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamację można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane na pierwszej stronie Regulaminu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego jest w języku polskim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisu internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. dostosować wygląd strony internetowej oraz reklamy do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych. Zarządzać plikami coookies mogą Państwa z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.